اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F5361%2FRadiation-Safety-in-mobile-networks-will-be-reviewed

اشتراک گذاری