اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/6182/Minister-of-ICT-announced-more-than-98-percent-of-government-provincial-legislation-has-been-implemented-in-ICT-area

اشتراک گذاری