اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F7458%2FThe-4th-Mobile-Operator-establishes-Fiber-optic-Network

اشتراک گذاری