اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21679/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-ICT-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری