اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21699/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری