اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21704/%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری