اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21705/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-ITU-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری