اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21728/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری