اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21782/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری