اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21795/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری