اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21800/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84ICT-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری