اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21805/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری