اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21822/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری