اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21831/%d8%af%d8%b1-27-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-SDI

اشتراک گذاری