اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21870/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری