اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21939/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-ICT-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af

اشتراک گذاری