اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21944/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-NIPA

اشتراک گذاری