اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21957/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c

اشتراک گذاری