اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/21963/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری