اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/22009/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-IT-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%85

اشتراک گذاری