اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/22043/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری