اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/22047/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری