اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/22059/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1ict%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری