اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/24764/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c

اشتراک گذاری