اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/24842/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c

اشتراک گذاری