اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/68331/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری