اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/81404/%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%af%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84%db%8c-ICT-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری