اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/83578/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-ICT-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری