اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/84894/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری