اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/86216/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری