اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/fa/news/87870/%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری