اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/ir/news/85482/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری