اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/ir/news/86912/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری