اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/ir/news/87743/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-222-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری