اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/ir/news/87754/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-LTE-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری