اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/ir/news/87872/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c

اشتراک گذاری