اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmico.com%2Fen%2Fnews%2F1727%2FIranmico-s-CEO-Congratulated-Mr-Taherzade-for-Being-Selected-as-IMPASCO-s-CEO

اشتراک گذاری