اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Fen%2Fnews%2F585%2FRepayments-of-foreign-currency-loans-should-be-based-on-previous-rates

اشتراک گذاری