اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Ffa%2Fnews%2F1998%2F%25d8%25a7%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری