اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Ffa%2Fnews%2F2284%2F%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2581-90-%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2584-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585

اشتراک گذاری