اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Ffa%2Fnews%2F2356%2F%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b7%25d9%2582%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25af-%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa

اشتراک گذاری