اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Ffa%2Fnews%2F2456%2F%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25af-45-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25b4-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-10-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری