اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.iranmim.com%2Ffa%2Fnews%2F2513%2F%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b2%25db%25b4%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2586%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b9%25db%25b6

اشتراک گذاری