اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1042%2FMir-Afzali-Eng-Mass-production-of-two-new-grades-of-polyethylene-at-Jam-Petrochemical

اشتراک گذاری