اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1103%2FHygiene-certification-for-the-production-of-Jam-Petrochemical-Co-s-polymer-products-aimed-at-supporting-the-country-s-food-and-medicine-industries-was-obtained

اشتراک گذاری