اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1241%2FHolding-Petrochemical-and-Energy-Seminar-Hosted-by-JPC-Jam-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری