اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1242%2FThe-salient-achievement-of-Jam-petrochemical-company-in-second-course-of-national-award-for-energy-management

اشتراک گذاری