اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1264%2FJam-Petrochemical-the-host-of-the-first-international-scientific-industrial-and-touristic-tour-in-the-country

اشتراک گذاری