اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1489%2FJm-Petrochem-Plant-Sells-70-of-Output-on-Domestic-Markets

اشتراک گذاری