اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1502%2FPowerful-Participation-of-Jam-Petrochemical-Company-in-Plast-Eurasia-Fair-in-Turkey

اشتراک گذاری